>Açıköğretim 3. sınıf idare hukuku soru bankası sorular ve cevapl

>İDARE HUKUKU SORU CEVAP ÇALIŞMASI

İDARE HUKUKU
Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanı’nı, yürütmenin diğer kanadı olan idareden ayıran en önemli kıstas hangisidir?
BAKANLAR KURULU VE CUMHURBAŞKANI,SİYASAL NİTELİKTE GÖREV YERİNE GETİRİRLER
Devletin temel kuruluşuna ve işleyişine ilişkin kuralların tamamına ne ad verilir? MADDİ ANLAMDA ANAYASA
Kanun teklif ve tasarıları hangi mercii tarafından komisyonlara havale edilir? TBMM BAŞKANLI?I
Milli İstihbarat Teşkilatı, nereye bağlıdır? BAŞBAKANLIK
Devletin milli güvenliğin korunması için giriştiği gizli polis faaliyetleri hangisidir? SİYASİ POLİS
Konusunu oluşturan faaliyet özel kesime tamamen yasaklanmış olan kamu hizmeti türüne ne ad verilir? TEKELLİ KAMU HİZMETİ
İdarenin yürüttüğü bir hizmetin kurulmasında, düzenlenmesinde ya da işleyişindeki bozukluk veya aksaklığa ne ad verilir? HİZMET KUSURU
İdari yargı yerleri tarafından verilen kararların, bu kararları uygulamak durumunda bulunan kamu görevlilerine uygulanmaması, hangi tür kusuru oluşturur? YARGI KARARLARINA UYMAMA
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; sözleşmeli personel ve geçici personelin alınmasına kim karar verir? BAKANLAR KURULU
657’de sayılan; memurlar, sözleşmeli personel ve geçici personel dışında bir iş akti ile çalışan işçilere hangi hukuk kuralları uygulanır? KARİYER
Siyasal denetimde, yasama organı, idareyi hangi organ aracılığı ile denetlemektedir? HÜKÜMET
Dilekçe Komisyonunun dilekçenin esası hakkında almış olduğu kararlara karşı milletvekilleri kaç gün içinde itiraz edebilir? 30
İdarenin yargısal denetiminin genel mahkemelerde yapıldığı sistemlere ne ad verilir? YARGI BİRLİ?İ SİSTEMİ
İdari yargı ile adli yargı düzenine dahil mahkemeler arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözmekle yetkili yargı mercii hangisidir UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ
Hukuk devleti ilkesinin karşıtı hangisidir? POLİS DEVLETİ
Kamu kuruluşlarının belli bir yörede uygulanacak olan yönetmeliklerinin yargısal denetimi hangi mahkemede yapılır? İDARE MAHKEMESİ
Kamulaştırma işlemi sonucu idarenin mal malikine belli bir bedel ödemesi hangi ilkenin sonucudur? FEDAKARLI?IN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİ
Malikin geri alma hakkının doğması için kamulaştırılan malın kaç yıl süresince hiçbir işlem yapılmadan olduğu gibi bırakılması gerekir? 5 YIL
Genel idari kolluk kimin emri altında görev yapar? KAYMAKAM, VALİ, İÇİŞLERİ BAKANI TCDD’nin yürüttüğü kamu hizmeti, hangi kamu hizmetine örnek teşkil eder? MİLLİ KAMU HİZMETİ
Toprak kayması, idarenin sorumluluğunu ortadan kaldıran sebeplerden hangisinin kapsamına girer? MÜCBİR SEBEP
TBMM üye tamsayısının ne kadar çoğunluğu ile Meclis dışından cumhurbaşkanı adayı gösterilebilir? 1/5
“Devletin üstlendiği kamu hizmetlerinin konularına göre uzmanlaşmış ve örgütlenmiş bölümleri” hangisidir? BAKANLIK
Devlet memurlarına verilen doğum ve evlenme izni hangi tür izinlere örnek teşkil eder? MAZERET İZNİ
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin kararlarına karşı nereye başvurulabilir? HİÇBİR YERE BAŞVURAMAZ
Yerinden yönetim kuruluşlarına tanınan özerkliğin istisnası hangisidir? İDARİ VESAYET
Danıştayın tüzükleri inceleme yetkisi hangi unsur açısından sonuç doğurur? ŞEKİL
Bir idari kararın niteliğini ve sonuçlarını değiştirmeden, yanlış hükümleri yerine doğruların konulmasına ne ad verilir? DÜZELTME
Kamulaştırma kararına karşı idari yargıda kaç gün içinde dava açmalıdır? 30
Köyde mahsul zamanlarında eşkıya ve çapulcunun türemesi halinde, mahsulü yağmadan korumak amacıyla köy ihtiyar meclisi ve muhtar tarafından atanan kolluk personeli hangisidir? GÖNÜLLÜ KÖY KORUCULARI
Kamu hizmetlerinin konularına göre sınıflandırılmasında eğitim hizmetleri hangi tür kamu hizmetlerine girer? İDARİ KAMU HİZMETLERİ
İYUK’na göre yargı kararlarının uygulanması için kamu görevlilerine tanınan süre ne kadardır? 30 GÜN
Baraj ve nükleer tesislerin yapımında doğabilecek tehlikeli durumların meydana gelmesi hangi ilke ile ilgili bir durumdur? RİSK İLKESİ
“Bir Bakanını, bakanlığının yürüttüğü hizmet alanında devlet adına hukuki işlemlere girişmesi, devleti borçlu ve alacaklı kılması” ne tür bir idari yetkidir? DEVLET TÜZEL KİŞİLİ?İNİ TEMSİL ETME YETKİSİ
Radyoaktif ışınlara maruz kalan memurlara, yıllık izinlerine ek olarak verilen izin aşağıdakilerden hangisidir? SAğLIK İZNİ
Kişilerin, kamu hukukuna tabi görevliler ile ilgili olarak, uğradıkları zarardan ötürü, bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açmalarını öngören sisteme ne ad verilir? GÜVENCE
Memurlar, kendilerine verilen uyarma cezalarına karşı hangi merciye itiraz edebilirler? DİSİPLİN KURULU
İdarenin yapmış olduğu işlem ve eylemlerin idari kuruluşlar tarafından denetlenmesine, ne ad verilir? İDARİ DENETİM
İDARE HUKUKU SORU BANKASI (AÇIKLAMALI)
İDARE HUKUKU SORULARI
1.) Aşağıdaki suçlardan hangisinin işlenmesi devlet memurluğuna alınmada engel teşkil etmez?
A) İhtilas B) Hırsızlık C) Müessir fiil D) İrtikap E) İnancı kötüye kullanma AÇIKLAMA: Müessir fiil haricindeki suçlar, yüz kızartıcı suçlar olup devlet memurluğuna alınmada engel teşkil eder.
2.) Devlet Memurluğunda adaylık süresi en az ne kadardır?
A) 3 ay B) 6 ay C) 9 ay D) 1 yıl E) 15 ay AÇIKLAMA: Memurlukta adaylık süresi en az 1 yıl, en çok 2 yıldır.
3.) Adaylık süresi içinde görevline son verilen memur kaç yıl süreyle devlet memurluğuna alınamaz?
A) 1 yıl B) 2 yıl C) 3 yıl D) 4 yıl E) 5 yıl
AÇIKLAMA: Adaylık süresi içinde görevine son verilen memur 3 yıl süreyle devlet memurluğuna alınamaz.
4.) Bulunduğu yerden başka yere göreve atanmış olan memur, kaç gün içinde o yere hareket etmek zorundadır?
A) 3 B) 5 C) 10 D) 15 E) 20 AÇIKLAMA: Bulunduğu yerden başka bir yere atanan memur 15 gün içinde o yere hareket etmek zorundadır.
5.) Olumsuz sicil alan memur ne kadar süre içinde nereye itiraz edebilir?
A) 15 gün içinde disiplin kuruluna B) 1 ay içinde atamaya yetkili amire C) 10 gün içinde Yüksek Disiplin Kuruluna D) 20 gün içinde ilgili bakanlığa E) 8 gün içinde bir üste AÇIKLAMA: Olumsuz sicil alan memur 1 ay içinde atamaya yetkili amire itiraz edebilir.
6.) İki kez üst üste olumsuz sicil alan memur;
A) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alır. B) Maaştan kesme cezası alır. C) Meslekten atılır. D) Başka bir sicil amirinin emrine verilir. E) Görevine son verilir. AÇIKLAMA: İki kez üst üste olumsuz sicil alan memur, başka bir sicil amirinin emrine verilir.
7.) Memura aylıktan kesme cezasını aşağıdakilerden hangisi verir?
A) Atamaya yetkili amir B) Disiplin amiri C) Yüksek disiplin kurulu D) Atamayı onamaya yetkili kişi E) Kurum genel müdürü AÇIKLAMA: Memura aylıktan kesme cezasını disiplin amiri verir.
8.) Kınama cezasına karşı ilgili memur kaç gün içinde itiraz edebilir?
A) 3 B) 5 C) 7 D) 8 E) 10 AÇIKLAMA: Kınama cezasına karşı ilgili memur 7 gün içinde itiraz edebilir.
9.) 657 sayılı kanuna göre görevden uzaklaştırmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Atamaya yetkili amirler B) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri C) Valiler D) Kaymakamlar E) Yüksek disiplin kurulu AÇIKLAMA: Yüksek disiplin kurulu dışındaki tüm kişilerin görevden uzaklaştırma cezası vermeye yetkisi vardır.
10.) Aşağıdaki denetimlerden hangisi bir idari denetim türü değildir?
A) Hiyerarşi denetimi B) Vesayet denetimi C) Devlet Denetleme Kurulunun denetimi D) KİT’lerin denetlenmesi E) Meclis denetimi AÇIKLAMA: Meclis denetimi idari denetim türlerinden biri değildir. Siyasi denetimdir.
11.) Aşağıdakilerden hangisi meclis denetim yollarından biri değildir?
A) Soru B) Gensoru C) Kamu denetimi D) Meclis araştırması E) Meclis soruşturması AÇIKLAMA: Kamu denetimi meclis denetim yollarından biri değildir.
12.) 1868 yılında danıştayın kurulmasında hangi Avrupa ülkesinden esinlenilmiştir?
A) İngiltere B) Fransa C) İsviçre D) Almanya E) Belçika AÇIKLAMA: Fransa’dan esinlenerek 1868 yılında danıştay kurulmuştur.
13.) Danıştayın kurulması ilk olarak hangi Anayasamızda yer almıştır?
A) 1876 B) 1921 C) 1924 D) 1961 E) 1982 AÇIKLAMA: İlk kez 1924 Anayasasında danıştayın kuruluşu yer almıştır.
14.) İdari işlemlerin hangi ögesinde takdir yetkisi olabilir?
A) Sebep ve konu B) Şekil ve yetki C) Maksat ve konu D) Yetki ve sebep E) Şekil ve maksat AÇIKLAMA: İdari işlemlerin sebep ve konu ögelerinde takdir yetkisi olabilir.
15.) Bölge idare mahkemelerinin kuruluşunda aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A) Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu B) Adalet Bakanlığı C) Bakanlar Kurulu D) Danıştay E) Yargıtay AÇIKLAMA: Bölge İdare Mahkemelerinin kurulmasında Adalet Bakanlığı yetkilidir.

16.) İdare mahkemesinin tek hakimler vermiş olduğu kararlara karşı yapılan itirazları aşağıdakilerden hangisi inceler?
A) Danıştay B) Yargıtay C) Sayıştay D) Bölge idare mahkemesi E) Hakimler savcılar yüksek kurulu AÇIKLAMA: İtiraz mercii Bölge İdare Mahkemesidir.
17.) Sıkıyönetim kanununun kapsamına giren suçların yargılanması nerede yapılır?
A) Ağır Ceza Mahkemesi B) Devlet Güvenlik Mahkemesi C) Asliye Ceza Mahkemesi D) Askeri Ceza Mahkemesi E) Sulh Ceza Mahkemesi AÇIKLAMA: Sıkıyönetim Kanununun kapsamına giren suçlar Askeri Ceza Mahkemesinde görülürler.
18.) Anayasa Mahkemesi aşağıdakilerden hangisini Yüce Divan sıfatıyla yargılamaz?
A) Cumhurbaşkanı B) Bakan C) Yargıtay üyeleri D) HSYK üyeleri E) Sayıştay başsavcısı AÇIKLAMA: İlk 4 şıktakiler Anayasa Mahkemesince Yüce Divan sıfatıyla yargılanırlar.
19.) İdare Mahkemesinde açılması gereken bir dava, Vergi Mahkemesinde açılmışsa hakim ne yapar?
A) Görev yönünden davayı reddeder. B) Yetki yönünden davayı reddeder. C) Vergi Mahkemesi genel nitelikli bir mahkeme olduğu için davayı görür. D) Davayı danıştaya gönderir. E) Davanın görülebilmesi için öncelikle yargıtay tarafından menci tayini yoluna gidilmelidir. AÇIKLAMA: Görev kamu düzenine ilişkindir. Bu yüzden mahkeme davayı göremez. Görev yönünden davayı reddetmelidir.
20.) Ayrı yargı düzenlerinde yer alan mahkemeler konusu ve sebebi aynı olan bir davada iki farklı hüküm verirlerse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiş olur?
A) Olumlu görev uyuşmazlığı B) Olumlu yetki uyuşmazlığı C) Olumsuz görev uyuşmazlığı D) Olumsuz yetki uyuşmazlığı E) Hüküm uyuşmazlığı AÇIKLAMA: Soruda tanımlanan kavram hüküm uyuşmazlığıdır.
21.) Uyuşmazlık mahkemesinde aşağıdakilerden hangisinden üye bulunmaz?
A) Yargıtay B) Danıştay C) Sayıştay D) Askeri Yargıtay E) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi AÇIKLAMA: Uyuşmazlık mahkemesinde sayıştaydan üye bulunmaz.
22.) Uyuşmazlık Mahkemesi bir başkan ve kaç üyeden kurulur?
A) 6 asıl 6 yedek üyeden B) 10 asıl 10 yedek üyeden C) 12 asıl 12 yedek üyeden D) 4 asıl 4 yedek üyeden E) 7 asıl 7 yedek üyeden AÇIKLAMA: Uyuşmazlık Mahkemesi 1 başkan, 12 asıl, 12 yedek üyeden kurulur.
23.) Uyuşmazlık Mahkemesinin kararı ne kadar süre içinde gelmezse mahkeme davayı görmeye devam eder?
A) 2 ay B) 3 ay C) 4 ay D) 5 ay E) 6 ay AÇIKLAMA: Uyuşmazlık Mahkemesinin kararı 6 ay içinde gelmezse, mahkeme davayı görmeye devam eder.
24.) Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılan davalar aşağıdaki mahkemelerden hangisinde görülür?
A) İdare Mahkemesi B) Vergi Mahkemesi C) Yargıtay D) Danıştay E) Sayıştay AÇIKLAMA: Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılan davalar danıştayda ilk derece mahkemesi olarak görülür.
25.) Aşağıdakilerden hangisinin tüzel kişiliğinin sana ermesi kanunla olur?
A) Sendikalar B) Vakıflar C) Dernekler D) Kamu tüzel kişileri E) Şirketler AÇIKLAMA: Kamu tüzel kişiliklerin, tüzel kişilikleri ancak kanunla sona erer.
26.) Müşterek kararnamelere karşı açılacak olan iptal davalarında aşağıdakilerden hangisi davalı olacaktır?
A) Cumhurbaşkanı B) başbakanlık C) Bakanlar Kurulu D) Bakan E) Hepsi AÇIKLAMA: Müşterek kararnamelere karşı açılacak iptal davalarında bakan davalı olarak gösterilecektir.
27.) İdare Mahkemesinde iptal davası açma süresi kaç gündür?
A) 15 gün B) 30 gün C) 60 gün D) 90 gün E) 45 gün AÇIKLAMA: İdare Mahkemesinde iptal davası açma süresi 60 gündür.
28.) Dava açma süresinin son günü adli tatile rastlarsa, süre, tatil bitiminden itibaren kaç gün uzamış sayılır?
A) 1 gün B) 3 gün C) 5 gün D) 7 gün E) 10 gün AÇIKLAMA: Sürenin son günü adli tatile rastlarsa süre 7 gün uzar.
29.) İdare Mahkemesinin kararlarına karşı temyiz süresi kaç gündür?
A) 15 gün B) 30 gün C) 60 gün D) 45 gün E) 75 gün AÇIKLAMA: İdare Mahkemesinde temyiz süresi 30 gündür.
30.) Karar düzeltme süresi ne kadardır?
A) 5 gün B) 7 gün C) 10 gün D) 15 gün E) 30 gün AÇIKLAMA: Karar düzeltme süresi, idari yargıda 15 gündür.

İDARE HUKUKU
1. Merkezi idarenin başkent teşkilatına dahil olanlar?
a) Cumhurbaşkanı b) Bakanlıklar c) Başbakan d) Bakanlar Kurulu
2. Devletin üstlendiği kamu hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, konularına göre uzmanlaşmış, devlet tüzel kişiliğini temsil eden bölümlere ne ad verilir?
Bakanlık
3. Bakanın idari yetkileri?
a) Hiyerarşik yetki b) Harcama Yetkisi c) Devlet tüzel kişiliğini temsil etme yetkisi d) Yönetmelik çıkarma yetkisi
4. Bakanlığın başkent teşkilatının birimleri?
a) Ana hizmet birimleri b) Danışma birimleri c) Yardımcı birimler d) Denetim Birimleri

7. Cumhurbaşkanlığı örgütünün bölümleri?
a) Cumhurbaşkanlığı danışmanı b) Devlet Denetleme Kurulu c) Güvenlik istihbarat teşkilatı d) Cumhurbaşkanlığı yaverliği
8. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğini oluşturan belli başlı bölümler?
a) Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği b) Başyaverlik c) Cumhurbaşkanlığı özel Kalem Müdürlüğü d) Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı
9. Bakanların bakanlıktaki kamu görevlileri üzerindeki hiyerarşi yetkileri?
a) Emir ve yön vermek b) Bazı görevlileri atamak c) Sicil vermek d) Disiplin Cezası uygulamak
10. Hükümetin kuruluşuyla ilgili ifadeler?
a) Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanıdır b) Bakanların seçimi başbakan tarafından yapılır. c) Anayasada meclis dışından bakan atama imkanı mevcuttur d) Bakanlar Kurulunun listesi TBMM’ne sunulur
11. Cumhurbaşkanının tarafsız ve partiler üstü olması Anayasada bazı düzenlemeleri getirmiştir. Bunlar
a) Cumhurbaşkanının görev süresinin meclisin görev süresinden daha uzun olması b) Aynı kişinin arka arkaya Cumhurbaşkanı seçilememesi c) Cumhurbaşkanı seçilen kimsenin partisiyle ilişiğinin kesilmesi d) Cumhurbaşkanı seçilen kimsenin Millet Meclisi üyeliği sıfatının sona ermesi
12. Bakanların görevleri?
a) Başbakana yardım etmek b) Bakanlar Kurulunda koordinasyonu sağlamak c) Başbakan tarafından verilen görevleri yerine getirmek d) Bakanlar Kurulu toplantısına katılmak
13. Bakanlık Müsteşarlığı
a) Bakanın en yakın yardımcısı ve danışmanıdır b) Müsteşarlık görevi sürekli bir görevdir c) Müsteşar bakandan sonra bakanlığın en yüksek amiridir d) Ulkemizde siyasal müsteşarlık müessesi mevcut değildir
14 Devlet Denetleme Kurulunun denetim alanına girenler?
a) Işçi ve işveren teşekkülleri b) Kamuya yararlı dernekler c) Kamu kurumları d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
15. Devlet Denetleme Kurulu Başkanının görev süresi ne kadardır?
5
16. Türkiye Cumhuriyetini ve Milletin birliğini kim temsil eder?
Cumhurbaşkanı
17. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için aranan asgari eğitim düzeyin nedir?
Yüksek okul mezunu olmak
18. Yürütmenin tarafsız ve sorumsuz öğesi nedir?
Cumhurbaşkanı
19. Yeni kurulan bir hükümet hangi süre içinde güvenoyu almak için TBMM başvurmak zorundadır?
Bakanlar kurulunun kurulmasını takip eden 1 hafta içinde
20. Valinin adli alandaki görev ve yetkileri
a) Savcıdan adalet işlerinin nedenlerini sormak b) Savcıdan kamu davası açmasını istemek c) Cezaevlerini gözetmek d) Tutuk Evlerini denetlemek
21. Il idare kurulu üyeleri?
a) Hukuk işleri müdürü b) Defterdar c) Milli Eğitim Müdürü d) Tarım Müdürü
22. Bir bucağın bağlı bulunduğu ilin değiştirilmesi suretiyle, bir ilin sınırlarının değiştirilmesi hangi hukuki değişme ile gerçekleşir?
Içişleri Bakanlığının ortak kararnamesi
23. Valinin nitelikleri?
a) Il idaresinin başıdır b) Ilde hükümetin temsilcisidir c) Il idaresinin başıdır d) Hiyerarşik amirdir
24. Kaymakamın görev ve yetkileri?
a) Yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak b) Tüzükleri ilan etmek c) Ilçede kamu düzenini sağlamak d) Hiyerarşik yetki kullanmak
25. Valinin statüsü, görevlileri ve atanması ile ilgili ?
a) Vali ilde devletin hükümetin ve ayrı ayrı her bakanlığın temsilcisidir b) Vali,kendisine ulaşan şikayetlerle ilgili olarak askerlik şubesinden ancak bilgi isteyebilir c) Vali askeri, adli ve yerinden yönetim kuruluşları dışındaki tüm devlet daire ve müseseselerini denetleyebilir d) Vali, içişleri bakanının önerisi, Bakanlar Kurulu’nun kararı Cumhurbaşkanı onayı ile atanır.
26. Kaymakamın görevleri?
a) Hükümet kararlarının uygulanmasını sağlamak b) Ilçede kamudüzenini sağlamak c) Ilçedeki merkezi kuruluşları hiyerarşik yetki kullanmak d) Kanun açıkça yetki verdiği hallerde devlet tüzel kişiliği adına işlemler yapmak
27. Bucak meclisi yılda kaç kez ve ne zaman toplanır?
Yılda bir kez ekim ayı başında
28. Il idare şube başkanları kimin emri altındadırlar?
Valinin
29. Il idare kurulunun üyeleri?
a) Milli Eğitim Müdürü b) Sağlık Müdürü c) Hukuk Işleri Müdürü d) Bayındırlık Müdürü
30. Bucak Komisyonu üyeleri kaç yıl süre için seçilir?
1
31. Valinin Yetkileri?
a) Hükümet ve bakanların karar ve emirlerini yürütmek b) Il teşkilatındaki devlet memurları üzerinde hiyerarşik yetki kullanmak c) Resmi törenlere başkanlık etmek d) Ilçe, bucak köyleri denetlemek
32. Ilçe idare kurulunda yer alanlar?
a) Kaymakam b) Yazı işleri Müdürü c) Milli Eğitim Müdürü d) Tarım veKöyişleri Müdürü
33. Bucaktaki tüm kolluk güçleri kullanma yetkisine sahiptir?
Bucak Müdürü 36. GAP bölge idaresi içinde olan iller?
a) Adıyaman b) Siirt c) Şanlıurfa d) Diyarbakır
38. Idarenin sorumluluğunun doğması için gerekli koşullar?
a) Idari bir işlemin olması b) Bir zararın doğması c) Idari davranış ile zarar arasında nedensellik bağı olması d) Idarenin kusuru
39. Ilçe idare şube başkanların?
a) Milli Eğitim Müdürü b) Jandarma Komutanı c) EmniyetMüdürü d) Mal Müdürü
40. Ilçe idare kurulunun üyeleri?
a) Tarım ve köy işleri müdürü b) Mal Müdürü c) Milli eğitim Müdürü d) Yazıişleri müdürü
41. Bucak komisyonu üyeleri kaç yıl süre için seçilir?
1
42. Ilde kamu düzeninin korumak için gerekli tüm kolluk önlemlerini alma yetkisi kime aittir?
Valiye
43. Il idare şube başkanları hangisinin emri altındadır?
Valinin
44. Köy kanunu hangi yıl çıkarılmıştır?
1924
46. Il özel idaresinin bir organı olan il genel meclisinin feshine kim karar verir?
Danıştay
48. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında uyuşmazlık çıktığında hangisi düzenleyici önlem almak yetkisine sahiptir?
Büyükşehir Belediye Meclisi

49. Köy muhtarı ile ihtiyar meclisini seçen köy idaresi orgnaı nedir?
Köy idare kurulu
50. Vali tarafından sunulan yıllık faaliyet raporunu görüşüp oylamak görevi kime aittir?
Il genel meclisi
51. Kim il daimi encümenine başkanlık eder?
Vali veya görevlendirdiği bir kişi
52. Kamu hizmeti imtiyazı verme yetkisi kime aittir?
Belediye Meclisi
53. Belediye Meclisi toplantı zamanı dışında ve özel toplantı haricinde bir yerde toplanırsa nasıl bir durum söz konusu olur?
Danıştay kararı ile dağıtılır
54. Il genel meclisi tarafından kabul edilen ve vali tarafından içişleri bakanlığına gönderilen il özel idaresinin bütçesi, Bakanlık tarafından kaç gün içinde onaylanmazsa, onaylanmış kabul edilir?
30
55. Iç işleri bakanlığı, kendisine gelen bir yerleşim biriminde belediye kurulmasına ilişkin talebi içeren dosyayı kime sunar?
Danıştay
56. Bir köyde isteğe bağlı işlerin zorunlu hale gelmesine kim karar verir?
Köy Derneği
57. Köy kanunu hangi yılda çıkarılmıştır?
1924
58. Belediye kurulması hakkındaki karar, ne zaman uygulanır?
Kesinleşme tarihini izleyen mali yılın başlangıcından itibaren
59. Hem bir yerel yönetimin başı hemde merkezden yönetim sisteminin içinde olan
Vali
60. Belediyenin yetkileri?
Zabıta yetkilerini kullanmak Su tesisatı kurmak Belediye vergilerini tahsil etmek Belediye vergisi tahsil etmek
61. Il özel idaresinin bir organı olan il genel meclisinin feshine kim karar verir?
Danıştay
62. Il özel idaresinin yürütme organı nedir?
Vali
63. Köy muhtarı ve ihtiyar meclisini seçen köy idaresi organı nedir?
Köy idare kurulu
64. Belediyenin gelirleri?
Belediyeye tahsis edilmiş vergiler Belediyeye tahsis edilmiş harçlar Belediye mallarının kira bedelleri Harçlar Pay vergisi Emlak Vergisi Gelir kanununda belirlenen vergi ve harçlar Özel kaynaklardan elde ettiği gelirler 65. Mahalle yönetimince verilecek belgeler karşılığında alınacak ücretler kim taraından saptanır?
Il idareKurulu
66. Salma nedir?
Köylerin köyde oturan veya köyle maddi ilişiği olanlardan aldıkları aile vergisi
67. Belediye encümeninin görevleri?
Belediye muhasebe hesaplarını incelemek Artırma, eksiltme şartnamelerini ve ihaleleri incelemek ve onaylamak Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısını incelemek Belediye cezalarını vermek
68. Köy tüzel kişiliğinin yürütme organı?
Muhtar
69. Mülki idare bölümünün kademeleri?
Bucaklar Iller Il genelMeclisi Ilçeler
70. Köy personelleri
Köy imamı Köy korucusu Köy katibi Köyş muhtarı
71. Büyükşehir belediye başkanı kaç yıl için seçilir?
5
72. Belediye tüzel kişiliğinin başı ve yürütme organı kimdir?
Belediye Başkanı
73. Muhtarlar için ?
Köy yararına olmayan kararları kaymakam veya vali tarafından bozulabilir Genel idare ile ilgili görevlerin köyde uygulanmasına yardımcı olur Köy idaresinin başıdır Devletin köyde bir ayanıdır
75. Teknik bilgi ve uzmanlık isteyen belli bir hizmetin merkezi idare teşkilatı dışında örgütlenmesi ve tüzel kişiliğe kavuşturulması sonucu ortaya çıkan kuruluşlara ne ad verilir?
Hizmet yerinden yönetim kuruluşları
76. Kamu kurumlarının ortak özellikleri?
Kamu tüzel kişiliğene sahip olma Özerkliğe sahip olma Özel bütçelerinin olması Vesayet denetimine sahip olma
77. İdari kamu kurumları?
Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yol-Su –Elektrik

78. Hizmet yerinden kamu kuruluşları faaliyet konuları açısından nasıl sınıflandırılır?
İdari Kamu Kurumları İktisadi Kamu Kurumları KİT’ler Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları KİT’ler

79. KİT’ler kimin denetimine tabidir?
TBMM
80. Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının özellikleri?
Kamu tüzel kişiliğine sahiptirler Özerktirler Vesayet denetimine tabidirler Ayrı bir mal varlıkları vardır.
81. İdari kamu kurumları?
Beden terbiyesi spor genel müdürlüğü Karayolları genel müdürlüğü Tarım ve Toprak Reformu Genel Müdürlüğü Çocuklar Esirgeme Kurumu
82. İDT; KİK ve Bağlı ortaklıkların özel kesime ait A.Ş’lerde sahip oldukları ve en az %15 en çok %50 oranında olabilen paya ne ad verilir?
İştirak
83. Kamu İktisadi Teşebbüsleri İktisadi Faaliyetlerini nasıl sürdürürler?
Kendilerine bağlı müesseseler ve bağlı ortaklıklar aracılığıyla
84. Kit’lerin özellikleri?
Kamu tüzel kişiliğe sahip olma Özerk bütçeleri vardır Devlet ihale kanuna, tabi değildirler Yüksek denetleme kurulunun denetimine tabidirler
85. Sosyal Kamu Kurumları?
T.C Emekli Sandığı S.S.K Bağ-Kur Ordu Yardımlaşma Kurumu
86. Sosyal Kamu Kurumlarının Özellikleri?
İlgililerin yönetime katılmaları suretiyle yönetilirler Verdiği hizmetler karşılığında vergi niteliğinde para toplarlar Karma bir hukuki rejime tabidirler Kamu gücünden kaynaklanan yetki ve ayrıcalıklara sahiptirler
87. Meslek Kuruluşlarının özellikleri?
Kamu kurumu niteliğindedirler Organlarını kendi üyeleri arasından seçerler Zorunlu üyelik esasına dayanırlar Özerk bütçeleri vardır
88. Bağlı ortaklıklar nasıl kurulurlar?
Bakanlar Kurulu Kararıyla
89. Kamu İktisadi Teşebbüsleri kimin denetimine tabidir?
Yüksek Denetleme Kurulu
90. Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşuna bir örnek?
TC Emekli Sandığı
91. Hangi ilke gereği memurluğa girmek, sınıflar içinde ilerlemek yetenek esasına dayandırılır?
Liyakat
92. Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda kamu görevlisi tanımlaması kapsamı içinde olanlar?
Öğretim Süresi Öğretmen Maliye Memuru Profesör
93. Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerin ifa ile görevlendirilenlere ne ad verilir?
Memur
94. 657 sayılı Kanunda sayılan kamu görevlilerinden hangisi özel hukuk hükümlerine tabidir?
İşçi
95. Memur olma koşulları?
Türk Vatandaşı olmak Kamu haklarından mahrum olmamak 18 yaşını bitirmiş olmak Askerlikle ilişiğinin bulunmaması Kamu hizmetinden mahrum olmamak

96. Memurların tabi oldukları müsbet ödevler?
Anayasa ve yasalara saygılı olma Hiyerarşik üste bağlılık Mal Bildirme Yasalara Saygılı davranma
97. Türk Ceza Kanunda yer alan memur kavramı hangi anlamda kullanılmıştır?
Geniş anlamda kamu görevlisi
98. Bir kurumun sözleşmeli personel çalıştırabilmesi için kimin görüşüne başvurması gerekir?
Devlet Personel Başkanlığının
99. Devlet Memurları Kanunda öngörülen Sınıflar? Din Hizmetleri Emniyet Hizmetleri Eğitim ve öğretimsınıfı Yardımcı Hizmetler vs. 100. Devlet Memurluğunda adaylık süresi en çok ne kadardır?
2 yıl
101. Devlet Memurları için getirilen yasaklar?
Üstün kendi hakkındaki işlemlerine itiraz etme Yapı kooperatiflerinde yönetici olma Tüketim kooperatifi denetçisi olma Amirin emrini yerine getirme
102. Radyoaktif ışınlara maruz kalan devlet memurlarına yıllık izinlerine ek olarak verilen bir aylık izne ne ad verilir?
Sağlık İzni
103. Bir memurun olumlu sicil alabilmesi için not ortalamasının yüz üzerinden en az kaç olması gerekir?
60
104. Devlet Memuru Kanununa göre Memurların ödevleri?
Mal Bildiriminde bulunma Görev sırasında tarafsız olma Anayasa ve devlete bağlılık Görev yerinin olduğu yerleşim merkezinde oturma
105. Aylık kesme cezasında memurun maaşından en çok ne kadarı kesilebilir?
1/8
106. Devlet memurları kanununa göre disiplin cezalarının türleri?
Kınama Aylıktan Kesme Kıdem ilerlemesinin durdurulması Devlet Memurluğundan çıkarma
107. Olumsuz Görev Uyuşmazlıkları?
İki görevsizlik kararının bulunması Görevsizlik kararının kesinleşmiş olması Görevsizlik kararları verilen davaların sebebinin aynı olması
108. Bir yargı kolu içinde yer alan bir mahkemenin bir başka yargı yolu içinde yer alan mahkemenin görev alanına giren bir davada kendini görevli sayarak davaya bakmasına ne ad verilir?
Olumsuz Görev Uyuşmazlığı
109. Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak görevli oldukları?
Bakanlar Kurulu Kararlarına karşı açılacak davalar Müşterek kararnamelere karşı açılacak davalar Başbakanca alınacak kararlara karşı açılacak davalar Bakanlıkların düzenleyici işlemlerine karşı açılan davalar
110. Uyuşmazlık mahkemesinin başkanı kimdir
Anayasa Mahkemesi
111. Bir davaya hangi yerdeki mahkemenin bakacağı sorunun çözümlenmesi için konulmuş bulunan kurallara ne ad verilir?
Yetki Kuralları
112. Meclis tarafından yapılan denetime ne ad verilir?
Siyasal Denetim

113. İdare üzerinde uygulanan en etkili ve nesnel denetim yolu nedir?
Yargısal Denetim
114. Çeşitli nedenlerle özellikle siyasi nedenlerle mahkemelerin bir davaya bakmayı reddetmesine ne denir?
Yargı Kısıntısı
115. İptal Davasının özellikleri?
İdareye özgü bir dava türüdür Konusunu idari işlemler teşkil eder Amaç, idari işlemin iptal edilmesidir Menfaati ihlal edilenle tarafından açılır.
116. İdarenin belli koşul durumların gerçekleşmesi halinde, mutlaka belli bir çözümü benimseyerek belli bir idari işlemi yapmak zorunda ise bu yetkiye ne ad verilir?
Bağlı Yetki
117. Tam Yargı Davası niteliğinde olanlar?
Tazminat Davaları İstirdat Davaları İdari sözleşmeden doğan davalar Geri alma davaları
118. İdareye takdir yetkisi bir yasa hükmü, bu yetkiyi idari işlemin hangi öğesinde verebilir?
Konu
119. Danıştay hangi tarihte kurulmuştur?
1868
120. İdare ve vergi mahkemelerinin kurul kararlarına karşı yapılan itirazlar nerede incelenir?
Danıştay
121. Hukuk mahkemeleri ile ceza mahkemelerinin karar ve hükümlerinin son inceleme yeri neresidir?
Yargıtay
122. İdari Mahkemelerin karar ve hükümlerin temyiz yeri neresidir?
Danıştay
123. İdarenin özel hukuk sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların giderildiği yer neresidir?
Adli Yargı
124. uyuşmazlık Mahkemesinin başkanını kim seçer?
Anayasa Mahkemesi
125. Olumlu görev uyuşmazlığının hükümleri?
Görev itirazında bulunulmuş olması Görev itirazının reddedilmesi Davanın esası hakkında karar verilmemiş olması Olumlu görev uyuşmazlığın çıkarılması
126. Uyuşmazlık mahkemesinin başkan ve üyelerining örev süresi nedir? 4 127. Danıştay ve idare mahkemelerinde iptal davaları için öngörülen süre kaç gündür?
30
128. İdare davalarda izlenecek kanun yolları?
Temyiz İtiraz Karar Düzeltme Yargılamanın yenilenmesi
129. İdari yargıda itirazı karara hangi mercii bağlar?
Bölge idare Mahkemesi
130. Temyiz Süresi kaç gündür?
30
131. İtiraz için tanınan süre kaç gündür?
7
132. İptal davasının konusunu ne oluşturur?
İdari işlemler
133. İptal davalarının Danıştay da açılması için kanunda öngörülen süre kaçtır?
60
134. İptal davasını açma süresinin durmasını sağlayan koşullar?
Başvurunun idari dava açma süresi içinde yapılmalıdır Başvuru idari işlemi yapan makamın üst makamına yapılmalıdır Başvuru idari işlemin kaldırılması gibi nedenlerle yapılmalıdır İdari başvuru yolunun kapatılmış olması gerekir

135. İdare iptal davası kararlarının gereğini kaç gün içinde yerine getirmelidir?
30
136. >Yürütmenin durdurulması koşulları?
Bir istem üzerine verilebilir Ancak açılmış olan bir iptal davasında istenebilir Durdurma kararı bir güvence karşılığı verilir Karar gerekçeli olmalıdır
137. Tam yargı davasının sonucunda ilgili borçlar ilama bağlı borçlar tertiplerinden ödenir. Bu tertiplerde yeterli ödenek bulunmaması halinde, ödenek artırımı yoluna gitmeye kim yetkilidir?
Maliye Bakanı
138. İdari Yargıda Temyiz mercii nedir?
Danıştay
140. İdari yargıda olağan Kanun yollarından olan itirazın karara bağlanacağı mercii nedir?
Bölge İdare Mahkemesi
141. İlk derece mahkemeleri tarafından verilmiş olup, yanlış olduğu ileri sürülen kararların yeniden incelenmesini sağlamak üzere davanın taraflarına tanınmış hukuki yolun genel adı nedir?
Kanun Yolu

Reklamlar
Bu yazı Açıköğretim 3 sınıf, Açıköğretim 3. sınıf idare hukuku soru bankası sorular ve cevapları, açıköğretim konuları, idare hukuku, soru bankası, sorular ve cevapl içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s