>İngilizce Ders Sık Yapılan Hatalar – Common Mistakes

>Ana dili İngilizce olmayanların sıkça yaptığı hataları öğrenmenin iki türlü yararı oluır. Birincisi bu hataları tekrarlamayız. Ayrıca, bu çalışma sırasında İngilizce hakkında değerli bilgiler ediniriz.


1- Absorbed : (bir konuyla çok ilgilenmek) “at” ile değil, “in” ile kullanılır.

Yanlış (Don’t say) : The scientist was absorbed at his work.

Doğru (Say) : The scientist was absorbed in his work. (Alim işine dalmıştı.)


2.Accuse of : suçlamak

Yanlış (Don’t say) : Her friends accused her for stealing.

Doğru (Say): Her friends accused her of stealing.

Fakat aynı anlama gelen, “charge” fiili “with” ile kullanılmalıdır.

He was charged with murder. (Cinayetle suçlandı)


3.Accustomed to (alışmak,kanıksamak): not with.

Yanlış (Don’t say): I’m accustomed with cold weather.

Doğru (Say) : I’m accustomed to cold weather.(Soğuk havaya alıştım.)


4.Afraid of : korkmak,

Yanlış (Don’t say): The woman is afraid from the dog.

Doğru (Say) : The woman is afraid of the dog.(Kadın köpekten korkuyor veya korkar.)


5.Aim at : nişan almak, hedef almak

Yanlış (Don’t say) : The hunter aimed on (veya against) the bird.

Doğru(Say) : The hunter aimed at the bird.(Avcı kuşa nişan aldı.)


6.Angry with: kızmak, öfkelenmek

Yanlış (Don’t say): The manager was angry against me.

Doğru (Say) : The manager was angry with me.(Yönetici bana kızdı)


7.Anxious about: endişelenmek, meraklanmak

Yanlış(Don’t say): His family was anxious for his health.

Doğru (Say): His family was anxious about his health.(Ailesi onun sağlığından endişe duydu.)


8.Arrive at : Varmak, ulaşmak

Yanlış(Don’t say) : We arrived to the city at midnight.

Doğru (Say): We arrived at the city at midnight(Şehire gece yarısı vardık.)


9.Ashamed of: utanmak,hicap duymak

Yanlış(Don’t say): We’re always ashamed from him.

Doğru (Say) : We’re always ashamed of him (Ondan daima utandık.)


10.Believe in: İnanmak, iman etmek

Yanlış( Don’t say) : Everybody believes to him.

Doğru (Say) : Everybody believes in him.(Herkes ona inanır.)

Doğru (Say) : We, muslims, believe in Allah.(Biz müslümanlar Allah’a inanırız(iman ederiz)).

11.Boast of: Böbürlenmek

Yanlış (Don’t say): She boasted for her beauty.

Doğru (Say): She boasted of (veya about) her beauty.


12.Careful of : Dikkat etmek, özen göstermek

Yanlış (Don’t say) : You are so careful for your health.

Doğru (Say): You are very careful of your health. (Sağlığına çok dikkat ediyorsun)


13. Watch : Aynı anlama gelmek üzere watch prepozisyonsuz kullanılır.

Doğru (say): Watch your steps (words). (Adımlarına (sözlerine) dikkat et.)


14.To travel by train, bus, aeroplane : Seyahat etmek

Yanlış (Don’t say): They always travel with train(bus veya aeroplane)

Doğru (Say) : They always travel by train (veya bus, aeroplane.) (Onlar daima trenle (veya otubüsle, uçakla) seyahat ederler.)


15.Complain of : Şikayet etmek

Yanlış (Don’t say) : Many people complain for the cold.

Doğru(Say) : Many people complain of the cold. (Bir çok insan soğuktan şikayet eder.


16.Composed of : meydana gelmek,oluşmak

Yanlış (Don’t say) : Our team is composed from ten people.

Doğru(Say) : Our team is composed of ten people. (Bizim takım on kişiden meydana geliyor.


17.Confident in : Güven duymak, güvenmek

Yanlış (Don’t say): She has great confidence to me.

Doğru (Say) : She has great confidence in me.(Onun bana çok güveni vardır.)

Aynı anlama gelen trust fiili prepozisyonsuz kullanılır.

Doğru : I trust him with all my heart.(Ona bütün kalbimle inanırım.)

18.Conform to: Uymak, itaat etmek

Yanlış (Don’t say) : You should all conform with the rules.

Doğru ( Say) : You should all conform to rules. (You should all conform to rules.)


19.Congratulate on : kutlamak, tebrik etmek

Yanlış (Don’t say) : I congratulate you for your success.

Doğru (Say) : I congratulate you on (veya upon) your success.


20.Consist of : içermek, ihtiva etmek

Yanlış (Don’t say) : A year consists from twelve months.

Doğru (Say) : A year consists of twelve months.(Bir yıl on iki ay içerir.)


21.Covered with : kaplanmak, örtülmek

Yanlış (Don’say) : The mountains are covered by snow.

Doğru (Say) : The mountains are covered by snow. (Dağlar karla kaplı.)


22.Cure of : iyileşmek, düzelmek

Yanlış (Don’t say) : The patient was cured from his illness.

Doğru (Say) : The patient was cured of his illness.(Hastanın hastalığı düzeldi.)

Fakat aynı anlama gelen “recover” fiili “from” ile kullanılır.

She has recovered from flu. (Gribi iyileşti.)


23.Depend on or upon: Bir şeye bağlı olmak, dayanmak

Yanlış (Don’t say) : It all depends to you

Doğru (Say): It all depends on (or upon) you.(Herşey sana bağlı)


24.Deprive of : Mahrum olmak, yoksun kalmak

Yanlış (Don’say) : They were deprived from their freedom.

Doğru (Say) : They were deprived of their freedom.(Özgürlükten mahrum edildiler.)


25.Die of an illness : Bir hastalıktan ölmek

Yanlış (Don’t say) : Thousands of people have died from malaria.

Doğru (Say) : Thousands of people have died of malaria.( Binlerce insan sıtmadan öldü.)


26.Different from : Farklı olmak

Yanlış (Don’t say): My book is different from yours.

Doğru (Say) : My book is different than yours.(Benim kitabım seninkinden farklı.)


27.Disappointed in: hayal kırıklığına (hüsrana) uğramak

Yanlış (Don’t say) : I was disappointed from his manners.

Doğru (Say) : I was disappointed in his manners. (Onun terbiyesinden dolayı hayal kırıklığına uğradım.)


28.Divide into parts : Parçalara bölmek

Yanlış (Don’t say) : I divided the cake in four equal parts.

Doğru (Say) : I divided the cake into four equal parts.( Pastayı dört eşit parçaya böldüm.)

29.Doubt of veya about : Kuşkulanmak, şüphe etmek

Yanlış (Don’t say) : I have no doubt for his ability (honesty).

Doğru (Say) : I have no doubt of (or about) his ability (honesty). (Onun yeteneğinden (dürüstlüğünden) hiç kuşkum yok.)

Ama aynı anlama gelen “suspect” prepozisyonsuz kullanılır.

I suspect him. (Ondan kuşkulanıyorum.)


30.Dressed in : Giyinmek, bezenmek

Yanlış (Don’t say) : The girl was dressed all with white.

Doğru (Say) : The girl was all dressed in white. ( Kız beyazlar giyinmişti.)


31.Exception to : İstisna olmak

Yanlış (Don’t say) : This is an exception of the rule.

Doğru (Say) : This is an exception to the rule.( Bu kuralın istisnasıdır.)


32.Exchange for : Takas etmek, değiş tokuş yapmak

Yanlış (Don’t say) : They exchanged food by machinery.

Doğru (Say) : They exchanged food for machinery.( Yiyecek karşılığında makinaları takas ettiler)


33.Fail in : Başarısız olmak, kalmak, çuvallamak

Yanlış (Don’t say) : He has failed from mathematics

Doğru(Say) : He has failed in mathematics ( Matematikten kaldı)

He failed to pass the exam. (Sınavı geçemedi.)

34.Full of : Dolu olmak

Yanlış (Don’t say) : The jar was full with oil.

Doğru (Say) : The jar was full of oil.( Kavanoz yağ ile doluydu.)

Buna mukabil : The room was filled with smoke. ( Oda dumanla doluydu.)


35.Get rid of : gidermek,yok etmek

Yanlş (Don’t say) : I shall get rid from him.

Doğru (Say) : I shall get rid of him. (Onun hakkından geleceğim.)


36.Glad of or about (Memnun, mutlu olmak)

Yanlış (Don’t say): I am happy with the news.

Doğru (Say) : I am glad of ( veya about) the news. (Haberden memnunum.)


37.Good at : Bir konuda iyi olmak

Yanlış (Don’t say) : My sister is good in mathematics.

Doğru (Say) : My sister is good at mathematics.(Bacım matematikte iyidir.


38.Guard against : uzak durmak, sakınmak

Yanlış (Don’t say) : You must guard from bad habits.

Doğru (Say) : You must guard against bad habits.( Kötü alışkanlıklardan uzak durmalısın.)


39.Guilty of : suçlu olmak

Yanlış (Don’t say) : He was found guilty for theft.

Doğru (Say) : He was found guilty of theft. ( Hırsızlıktan suçlu bulundu.)


40.Independent of : Bağımsız olmak

Yanlış (Don’t say) : They are independent from their parents.

Doğru (Say) : They are independent of their parents.( Onlar ebeveynlerinden bağımsızlar.)


41.Indifferent to : Kayıtsız olmak

Yanlış (Don’t say) : The scientists are indifferent for politics.

Doğru(Say): The scientists are indifferent to politics.(Bilim adamları siyasete kayıtsızlar)

42.Insist on : Israr etmek

Yanlış (Don’t say): He never insisted to his opinion.

Doğru (Say) : He never insisted on his opinion.( Fikrinde asla ısrar etmezdi.)


43.Interested in : İlgilenmek

Yanlış (Don’t say) : She is not interested at her work.

Doğru (Say) : She is not interested in her work. ( İşine ilgi duymuyor.)


44.Jealous of : skanmak

Yanlış (Don’t say) : He is very jealous about his friends.
Doğru(Say): He is very jealous of his friends.( Arkadaşları
nı çok kıskanır.)

45.Leave for a place : Ayrılmak, terketmek

Yanlış (Don’t say) : They are leaving to Sakarya soon.

Doğru (Say) : They are leaving for Sakarya soon. (Yakında Sakarya gitmek üzere ayrılacaklar.)


46.Live on

Yanlış (Don’t say) : He lives from his salary.

Doğru ( Say) : He lives on his salary. ( Maaşıyla geçiniyor.)


47.Look at : Bakmak

Yanlış (Don’t say) : Look to this beautiful picture.

Doğru (Say): Look at this beautiful picture.( Bu güzel resme bakın)

Fakat look to : ummak, beklemek

The manager is looking to high profits for the current year. (Yönetici cari yılda yüksek kar umuyor.)


48.Married to : Evlenmek, evli olmak

Yanlış (Don’t say) : She was married with a rich man.

Doğru (Say) : She was married to a rich man.( O zengin bir adamla evlendi.)


49. Pass by : Yanından geçmek

Yanlış (Don’t say) : Will you pass from the post-office?

Doğru ( Say): Will you pass by the post-office?( Postaneden geçecek misiniz)


50.Work for : Birisine bağlı olmak

Yanlış (Don’t say): She is working to me.

Doğru (Say): She is working for me. (O bana bağlı olarak çalışıyor.)51.Play for a team : Bir takımda oynamak

Yanlış (Don’t say) : He plays regularly with that team.

Doğru (Say) : He plays regularly for that team.


52.Pleased with : Memnun,hoşnut olmak

Yanlış (Don’t say): The teacher is pleased from me.

Doğru (Say) : The teacher is pleased with me.( Öğretmen benden memnun.)


53.Popular with : Popüler olmak, sevilmek

Yanlış (Don’t say) : Arda is popular among his friends.

Doğru (Say) : Arda is popular with his friends.( Arda arkadaşları arasında popülerdir.)


54.Prefer to : tercih etmek, yeğlemek

Yanlış (Don’t say) : I prefer a blue pen from a red one.

Doğru (Say) : I prefer a blue suit to a red one.( Yeşil elbiseyi kırmızı elbiseye yeğlerim.)


55.Preside at or over : Toplantıya başkanlık etmek

Yanlış (Don’t say) : Who presided in the last meeting?

Doğru (Say): Who presided at (veya over) the last meeting? (Son toplantıya kim başkanlık etti?)


56.Proud of : Gurur duymak, iftihar etmek

Yanlış (Don’t say) : He is very proud for his husband.

Doğru (Say) : He is very proud of his husband. (Kocasıyla iftihar ediyor


57.Rejoice at or in : sevinmek

Yanlış (Don’t say) : We rejoiced for his success.

Doğru (Say) : We rejoiced at(or in) his success.( başarısına sevindik)


58.Related to : İlişkili olmak, akraba olmak

Yanlış (Don’t say) : Are you related with him in any way?

Doğru (Say) : Are you related to him in any way? ( Onunla akrabalığın var mı?)

relative : akraba


59.Repent of : Pişman olmak, nedamet duymak

Yanlış(Don’t say) : He repented from his wrongdoing.

Doğru (Say) : He repented of his wrongdoing. (Hatasından dolayı pişmanlık duydu)

Rependant : Pişman, nadim


60.Satisfied with Tatmin olmak,memnun olmak

Yanlış (Don’t say) :Are you satisfied from my work??

Doğru (Say) : Are you satisfied with my work? ( Çalışmamdan tatmin oluyormusunuz?)


61.Similar to : benzer olmak

Yanlış (Don’t say) : Your pen is not similar with mine.

Doğru (Say) : Your pen is not similar to mine. ( Kalemin benimkiyle benzer değil.)


62.Sit at : üstüne oturmak

Yanlış (Don’t say) : The teacher usually sits on his desk.

Doğru (Say): The teacher usually sits at his desk.( Öğretmen genellikle sırasına oturur.)


63.Spend on : Harcama yapmak

Yanlış (Don’t say) : I spend much time for my drawings

Doğru (Say) : I spend much time on my drawings. (Çizimlerim için çok zaman harcadım.)


64.Succeed in : Başarılı olmak

Yanlış (Don’t say) : I hope you will succeed at your work.

Doğru (Say) : I hope you will succeed in your work. (Çalışmanda başarılı olmanı dilerim.)


65.Superior to : Üstün olmak

Yanlış (Don’t say) : No nation is superior than the others.

Doğru (Say) : No nation is superior to the others. ( Hiçbir millet diğerlerine üstün değildir.)


66.Sure of,not for.

Yanlış (Don’t say) : I’m quite sure for his honesty.

Doğru (Say): I’m quite sure of his honesty. ( Onun dürüstlüğünden çok eminim.)


67.Surprised at : Şaşırmak, afallamak

Yanlış (Don’t say) : We were surprised for his failure.

Doğru Say): We were suprised at his failure.( başarısızlığına şaşırdık.)


68.Suspect of : Kuşkulanmak, şüphe etmek

Yanlış (Don’t say) : I suspect him for stealing my money.

Doğru (Say) : I suspect him of stealing my money. ( Onun paramı çaldığından kuşkulanıyorum.)


69.Take by : Bir yerinden tutmak

Yanlış (Don’t say) : She took her son from the hand.

Doğru (Say) : She took her son by the hand.( Oğlunun elinden tuttu.)


70.Tie to: bağlamak

Yanlış (Don’t say) : The man tied the donkey on a tree.

Doğru (Say) : The man tied the donkey to a tree. ( Adam merkebi ağaca bağladı.)


71.Tired of : Bıkmak

Yanlış (Don’t say) : The boys are tired from boiled eggs.

Doğru (Say) : The boys are tired of boiled eggs.( Çocuklar haşlanmış yumurtadan bıktı.)


72.Translate into : tercüme etmek

Yanlış (Don’t say) : Translate this text to English.

Doğru (Say): Translate this text into English.( Bu metni İngilizceye tercüme et.)


73.Tremble with cold : Soğuktan titremek

Yanlış (Don’t say) : The little girl was trembling from cold.

Doğru (Say) : The little girl was trembling with cold.( Küçük kız soğuktan titriyordu.)


74.Warn(a person)of danger: Birisini tehlikeden dolayı uyarmak

Yanlış (Don’t say) : The passengers were warned about the danger.

Doğru(Say) : The passengers were warned of the danger (Yolcular tehlikeden dolayı uyarıldı.)


75.Write in English, French, Turkish : İngilizce ( Fransızca Türkçe vs.) yaz.

Yanlış (Don’t say) : I write my letters English, French, Turkish.

Doğru (Say) : I write my letters in English. ( Mektuplarımı İngilizce, Fransızca, Türkçe yazarım.)


76.Without: Yapmadan, etmeden

Yanlış (Don’t say) : Do your work without to speak.

Doğru (Say) : Do your work without speaking.( İşini konuşmadan yap.)

Bu yazı Common Mistakes, ingilizce ders anlatımı, ingilizce konu anlatımı, Sık Yapılan Hatalar, İngilizce Ders içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s